Acc Acc VIP WUTHERING WAVES

Tìm theo

S157 - SEA - Yinlin r0a1 + Free 5* + Lingyang, Verina

Server: sea

Nhân vật:
Vũ khí 5*:
245.000 VNĐ
S150 - SEA - Yinlin r0a2 (2 trấn) + Free 5*

Server: sea

Nhân vật:
Vũ khí 5*:
500.000 VNĐ 355.000 VNĐ
S118 - SEA - Yinlin r1a1 tinh hồn 1+ Free 5*, Verina.

Server: sea

Nhân vật:
Vũ khí 5*:
355.000 VNĐ
S115 - SEA - Yinlin r0a1 + Free 5*, Jianxi + Cosmic Ripples

Server: sea

Nhân vật:
Vũ khí 5*:
355.000 VNĐ
S138 - SEA - Yinlin r1a1 - tinh hồn 1, Calcharo, Verina.

Server: sea

Nhân vật:
Vũ khí 5*:
355.000 VNĐ
S117 - SEA - Jiyan r0a1, Calcharo, Verina, Encore, Jianxi.

Server: sea

Nhân vật:
Vũ khí 5*:
336.000 VNĐ